follow link El Servei:

see url L'escola disposa l’escola disposar de cuina pròpia i està gestionat per l'empresa 7 i Tria. El menjador de l'escola funciona amb el projecte "SERVIM-NOS COM A CASA". Aquest nou projecte educatiu esta fonamentat en l’acte de servir-se un mateix el menjar. Està dissenyat per potenciar el procés de creixement i adquisició d’autonomia dels nens/es en el menjador escolar, creant un espai d’aprenentatge, convivència i participació, on l’infant és l’actor principal de l’acció educativa. Podeu consultar els detalls dels projecte en el següent enllaç: http://servimnos.7itria.cat/.

Com funciona:

- Per a usuaris FIXOS cal fer incrispció previa al despatx de menjador de l'escola.

- El preu del Servei de menjador FIX serà de source 6,20 Euros / dia. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 3 dies per setmana.

- Donades les dates d'inici de curs, el rebuts domiciliats dels usuaris fixos corresponents al mes de setembre es cobraran a finals de mes.

- El cobrament dels usuaris FIXOS (des de l'octubre fins a juny) es farà els primers dies de cada mes (del 3 al 15), mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s'aplicarà un recàrrec en concepte de despeses bancàries. El usuaris que tinguin un rebut impagat dins de les dates establertes i no es posin en contacte amb l'encarregat de la gestió no podran fer ús del menjador fins que abonin el deute.

- Els nens fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d'avisar el mateix dia a la persona encarregada de la gestió del menjador (dins de l'horari establert) , i se'ls retornarà l'import de 3,55 euros en concepte d'absentisme. En cas de no avisar, no se'ls farà la devolució d'aquest import. Els dies de Colònies es farà la devolució del 100%.

- El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de Master Thesis In Mobile Communication 6,80 Euros / dia. Els usuaris eventuals hauran d'avisar a la persona encarregada de la gestió del menjador el dia anterior, dins l'horari de gestió establert. El cobrament dels usuaris EVENTUALS es farà mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (a mes vençut) o a través de la web (www.7itria.cat).

- Els dies que es facin sortides d'escursió, el servei de menjador es farà càrrec de la preparació del pícnic dels usuaris.

- Els usuaris becats pagaran el preu normal fins que no arribin les llistes oficials de becats de l'escola i es puguin aplicar els nous preus i fer les regulacions dels mesos pagats.

- Els abonaments de les absències i les regulacions es faran efectius en el rebut del mes següent. Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs següent.

- Els canvis de la rutina d'assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s'hauran de comunicar per escrit a la persona encarregada de la gestió del menjador, abans del dia 3 de cada mes, per tal de poder actualitzar la informació abans de pasar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d'aquesta data, les regulacions es faran el mes següent.

Horari de gestió de menjador a l'escola:

De 8:30h a 10:00h

Telèfon: 93.408.50.13